Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Керівництво

Гораль Ліліана Тарасівна Директор Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі, доктор економічних наук, професор
Войтків Людмила Степанівна Заступник директора Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі, кандидат економічних наук, доцент
Вербовська Леся Степанівна Заступник директора Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі, кандидат економічних наук, доцент

 


 

ГОРАЛЬ ЛІЛІАНА ТАРАСІВНА

Директор Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі,

доктор економічних наук, професор

Гораль Ліліана Тарасівна є випускницею Івано-Франківського інституту нафти і газу, успішно працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 1991 року і до сьогодні.

У 1999 році нею захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Дослідження дифузійних і газодинамічних процесів у ПСГ при фільтрації природного газу і азоту», яка стала основоположною для багатьох наступних досліджень щодо підвищення ефективності використання підземних сховищ газу.

У 2012 році захистила докторську дисертацію на тему: «Системно-цільове забезпечення технологічного оновлення підприємств магістрального транспорту газу» за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами», є автором більше 80 наукових та навчально-методичних праць.

Сьогодні основними напрямками наукових досліджень Гораль Л. Т. є:

-теорія та практика страхування ризиків газотранспортних підприємств;

-управління потенціалом підприємств нафтогазового комплексу;

-теорія управління кластерними структурами;

-теоретичні та прикладні аспекти обслуговування об’єктів нафтогазового комплексу,

-управління економічною безпекою підприємств.

Л. Т. Гораль є керівником аспірантури, в якій зараз навчаються двоє аспірантів. Під її науковим керівництвом захищені 3 кандидатські та 1 докторська дисертації, а саме:

-   Степ’юк Михайло Дмитрович – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.15.13 – Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища, 2010 р.

-   Шийко Віра Ігорівна – кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2013 р.

-   Перевозова Ірина Володимирівна – доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р.

-   Сергєєв Олександр Петрович – кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р.

Бере активну участь у науковій госпдоговірній та держбюджетній роботі університету, опублікувала монографію «Теорія і практика реструктуризації газотранспортної системи», веде тематику, результати якої впровадженні на виробництві та в навчальному процесі кафедр «Організації праці і виробництва» та «Спорудження і ремонту газонафтопроводів і газосховищ».

Л. Т. Гораль неодноразово представляла університет на всеукраїнських та міжнародних конференціях за напрямками своїх наукових досліджень. Була організатором міжнародної конференції, проведеної на базі університету «Е-інтернаціоналізація в освіті» за проектом TEMPUS, в якій брали участь представники багатьох країн Європи.

Гораль Ліліана Тарасівна є:

заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 20.052.06 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

членом експертної ради з економіки Акредитаційної комісії при ДАК України;

членом редколегії науково-виробничого видання «Нафтогазова галузь України»;

членом редколегії всеукраїнського науково-технічного журналу «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій та газовій промисловості» (фахове видання з економіки).

Зарекомендувала себе як грамотний науковець та досвідчений педагог,  підтримує дружні стосунки з багатьма колегами, співробітниками,  колишніми студентами, користується заслуженою повагою і авторитетом у колективі університету. Про Л. Т. Гораль схвально відгукуються спеціалісти газотранспортної галузі, які вдячні за вирішення важливих науково-методичних та практичних завдань.

Має більше 100публікацій, в т. ч. – 65 у фахових виданнях, 5 робіт у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, в т.ч.  SCOPUS.

  Основні праці:

1. Фадєєва І.Г. Застосування сучасних моделей  у системі стратегічного управління нафтогазовидобувними підприємствами / Фадєєва І.Г. Гораль Л. Т. // Економічний часопис–ХХІ. Економічні науки. – Київ, 2014. –№№ 1-2. – С.106-110. (журнал входить до міжнародних наукометричних баз: Scopus(Нідерланди), EBSCOhost(США), Ulrich’sPeriodicalsDirectory(Великобританія, США), IndexCopernicus(Польща), C.E.E.O.L. (Німеччина), RISC(Росія).  

2. Гораль Л. Т. Страхування ризиків газотранспортного підприємства як «ядра» газового кластеру / Гораль Л. Т. // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтогазовому комплексі,  2014. - №2(10), с. 40-44ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

3. Гораль Л. Т. Пріоритети використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування в умовах посткризового відновлення економіки / Гораль Л. Т. Спасів Н. Я //Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька Академія”. – 2013 (грудень).–  № 24. – С.   104 -110. ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

4. Гораль Л. Т. До розробки заходів підвищення конкурентоспроможності підприємства: метрологічний чинник / Гораль Л. Т.  Перевозова І .В. // Метрологія та прилади: науково-виробничий журнал.- №1 (45), 2014. –  С. 56-60. (журнал входить до міжнародних наукометричних баз: Іndex Сopernicus(Польща)) ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

5. Гораль Л. Т. Джерела і механізми фінансування енергозберігаючих заходів на підприємстві газотранспортної галузі / Гораль Л. Т. Сергєєв О. П., Шийко В. І.// Вісник Хмельницького національного університету.  Економічні науки. – Хмельницький., 2014. - №3. -  Т.2(212) . –  С. 200-205  (журнал входить до міжнародних наукометричних баз: Іndex Сopernicus(Польща)) ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

6. Щурик М. В. Фінансовий потенціал інвестиційного забезпечення процесу відтворення природних ресурсів. / Щурик М. В. Гораль Л. Т. // Економічний форум. - 2014. - № 3. - С. 127-136ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

7. Гораль Л. Т. Пріоритети використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування в умовах посткризового відновлення / Гораль Л. Т. Спасів Н.Я. // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька Академія”. – 2013 (грудень).–  № 24. – С. 104-109  ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

8. Гораль Л. Т. Фінансове забезпечення екології природних ресурсів / Гораль Л. Т. Щурик М. В. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІІІ (55). – Економічні науки. С. 229-239 ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

9.  Гораль Л. Т. Концепція формування регіонального газового кластера / Гораль Л. Т. // Нафтогазова галузь України. – Науково-виробничий журнал. -2014, №4.- С.26-29 ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

10. Гораль Л. Т. Концептуальні засади трансформації організаційної структури вертикально-інтегрованої компанії / Л. Гораль // Галицький економічний вісник , 2014. -  №4. С.47-54ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

11. Гораль Л. Т. Візії вітчизняної кластеризації: сутнісно-аналітичний аспект / Гораль Л. Т. // Економічний аналіз: Збірник наукових праць каф-ри економ. аналізу і статистики ТНЕУ. Вип.3. – 2014 . – С. 49-57 ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

12. Гораль Л. Т. Шляхи оптимізації обслуговування об’єктів системи магістрального транспорту газу / Л. Гораль // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2015. - №2ФАХОВЕ ВИДАННЯ .

13. Гораль Л. Т.ІнЕУ – кращий серед перших! / Л. Гораль // Науковий вісник ІФНТУНГ (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). – 2014. − №2(8). – С.1-4ФАХОВЕ ВИДАННЯ.

 


 

ВОЙТКІВ ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА

 Заступник директора Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі,

кандидат економічних наук, доцент

Войтків Людмила Степанівна закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу, працює в Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу з 1989 року і до сьогодні.

У 2005 році нею захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації підприємства», яка найшла своє місце у багатьох наступних  дослідженнях щодо ефективного використання матеріальних ресурсів на підприємствах будівельної галузі. Є автором більше 35 наукових та навчально-методичних праць.

Основними напрямки наукових досліджень Войтків Л.С. є:

- системний аналіз процесів структурних трансформацій ринку послуг;

- засади формування структури транснаціонального ринку послуг;

- стратегічний аналіз, як основа прийняття стратегічних рішень;

- стратегічний аналіз доцільності інвестування у розвиток стратегічних господарських підрозділів.

Бере активну участь у науковій та держбюджетній роботі університету, опублікувала монографію «Управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації підприємства»  результати якої впроваджені на виробництві та  в навчальному процесі кафедри «Економіки підприємства».

Л. С. Войтків курує перепідготовкою слухачів Інституту післядипломної освіти за спеціальністю «Економіка підприємства».

Зарекомендувала себе як грамотний та досвідчений педагог, підтримує дружні стосунки з колегами, співробітниками, випускниками, користується повагою і авторитетом у колективі.

 


 

ВЕРБОВСЬКА ЛЕСЯ СТЕПАНІВНА

 Заступник директора Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі,

кандидат економічних наук, доцент

1992-1998- Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу.

Спеціальність: інженер –системотехнік. Ступінь спеціаліст.

1999-2004- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Спеціальність: „Менеджер організацій”. Ступінь спеціаліст.

2011 Захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток прикордонних територій на основі активізації міжсекторного партнерства» та отримала ступінь кандидат економічних наук в Інституті регіональних досліджень НАН України, м. Львів.

2013- Отримала вчене звання доцент кафедри Менеджменту і адміністрування

2012-2013- Випускник стипендіальної програми ім. Л. Кіркланда. Навчалася на університеті ім. А. Міцкевича в Познані, за напрямком «Економіка і Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент людських ресурсів». Практика - Департамент Управління Європейськими соціальними проектами Міністерства регіонального розвитку, Варшава. Польща.

Основними напрямками наукових досліджень Вербовської Л.С. є:

- розвиток регіонів через ефективне функціонування транскордонного співробітництва:

- стратегічний розвиток людських ресурсів;

- інтелектуальна власність;

- управління змінами.

Знання іноземних мов:

українська – рідна

російська  – відмінно

польська  – відмінно

англійська - задовільно

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix