Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра економіки природокористування та організації виробництва

Кафедра економіки природокористування та організації виробництва

Історія кафедри

Історія кафедри організації праці і виробництва починається з 2006 року. Вона була відокремлена від кафедри економіки підприємства та створена згідно наказу ректора у складі факультету економіки і підприємництва. Очолив новостворену кафедру декан факультету, к.е.н, проф. Никифорук В. Д. Кількісний склад колективу кафедри – це в минулому випускники-економісти технічного університету нафти і газу. Кафедра є  невід’ємною складовою випускової кафедри економіки підприємства  з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» зі спеціальності «Економіка підприємства», має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний фундамент, акумулюючи  в собі високий науково-педагогічний потенціал. 
 
У 2015 році кафедру організації праці і виробництва було перейменовано на кафедру економіки природокористування  та організації виробництва у зв’язку з відкриттям нової однойменної магістерської програми. Дана спеціалізація магістратури є перспективною через розвиток природоохоронної діяльності та екологічних інновацій особливо в Карпатському регіоні. Крім цього, фахівці такого профілю мають широкі можливості щодо працевлаштування за кордоном. Професійна діяльність магістрів з економіки довкілля і природних ресурсів вимагає їх глибокого розуміння напряму руху ринкової економіки і сфери організації та управління діяльності підприємств, вміння приймати стратегічно та тактично вірні рішення. Відтепер географи, інженери, історики, хіміки, екологи, філологи та студенти  інших спеціальностей можуть отримати відповідну економічну освіту  та диплом магістра державного зразка зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Економіка довкілля і природних ресурсів». Отримання відповідних умінь та навичок забезпечать майбутньому фахівцю вищу конкурентоспроможність на ринку праці та розширення можливостей щодо працевлаштування в сучасних умовах. 
 
Сьогодні місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого фахівця-економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.
Нині очолює кафедру, в минулому випускниця вузу, доктор економічних наук, професор Зелінська Г.О. Процес навчання забезпечують провідні фахівці, зокрема: д.е.н., професор Зелінська Г.О., к.е.н., доцент Запухляк І.Б., к.е.н., доцент Федорович І.В., к.е.н., доцент Хвостіна І.М., к.е.н, доцент Юрченко Н.Б., к.е.н., доцент Кравчук Р.С., к.ю.н., асистент Кріцак Ю.О., к.е.н., асистент Гобир І.Б., асистент Семенютіна Т.В., асистент Василик І.І., асистент Яськевич Т.Б. 
 
Окрім економічних спеціальностей,  викладачами кафедри забезпечується читання циклу економічних дисциплін для технічних спеціальностей.  Зокрема,  для  бакалаврів за напрямом «Нафтогазова справа» та спеціалістів і магістрів за спеціальністю  “Газонафтопроводи та газонафтосховища”. Крім цього викладачі кафедри (Зелінська Г.О.,  Хвостіна І.М., Юрченко Н.Б.) активно співпрацюють з Інститутом післядипломної освіти, забезпечуючи процес навчання в основному для працівників підприємств нафтогазового комплексу із здобуття другої вищої економічної освіти та підвищення кваліфікації.
 
За період свого існування колективом кафедри досягнуто значних наукових, навчально-методичних та професійних результатів. Це: удосконалення робочих навчальних планів та програм дисциплін відповідно до змін, які постійно відбуваються у сфері економіки; освоєння нових дисциплін, розробка методик їх викладання; видання підручників, навчальних посібників, навчально-методичних комплексів; вдосконалення методів, форм та технічного супроводу проведення аудиторних занять. Всі дисципліни, які читаються як для економічних, так і технічних спеціальностей 100 % забезпечені  методично.
 
Для збереження та збагачення класичної спадщини минулого й підняття її на вищий, адекватний новим інноваційним вимогам щабель розвитку колектив кафедри ЕП та ОВ постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень. Так, доценти  Запухляк І.Б. та Хвостіна І.М. працюють над докторськими дисертаціями,  асистенти Семенютіна Т.В. та Василик І.І.  закінчують роботу над кандидатськими дисертаціями. Захистив дисертацію з юридичних наук  асистент Кріцак Ю.О. Удосконалюють свою педагогічну майстерність на курсах підвищення кваліфікації  асистенти Гобир І.Б. та Яськевич Т.Б. Всі викладачі кафедри, у зв’язку з відкриттям магістерської програми з економіки природокористування, підвищили свій кваліфікаційний рівень у Національному університеті «Львівська політехніка», захистили випускні роботи, отримавши свідоцтва про підвищення кваліфікації.
 
Нині колективом кафедри економіки природокористування та організації виробництва проводяться дослідження за різними напрямами, що відображають його наукові інтереси. Про вагомі наукові здобутки  професорсько-викладацького складу кафедри свідчать наступні дані: тільки за період 2012-2015 років  було опубліковано  164 публікації, з них 74 – у фахових виданнях, третина – у наукометричних,  61 – тези доповідей на конференціях, 6 монографій, захищено 5 дисертацій, в тому числі одна докторська та отримано шістьма викладачами  вчені звання професора та доцента.
 
Колектив кафедри активно працює над удосконаленням навчального процесу та у науковій діяльності. Пріоритетним завданням у науковій сфері стала робота  за держбюджетною тематикою університету: «Науково-методичні засади механізму управління розвитком підприємств нафтогазового комплексу України», а саме за напрямом «Науково-організаційні засади сталого розвитку Карпатського регіону». Розуміючи стратегічне значення проблеми забезпечення енергетичної безпеки України, викладачі кафедри ведуть активний науковий пошук  її розв’язання тісно співпрацюючи з науковцями суміжних кафедр, зокрема  кафедр спорудження та проектування нафтогазопроводів та гідравліки ІФНТУНГ. Особливо активно в цьому напрямі працюють доценти Запухляк І.Б., Федорович І.В. та Хвостіна І.М.  Людські та природні ресурси, демографічний та екологічний стан за своєю кількістю, якістю та вагомістю значно впливають і на вирішення завдань забезпечення сталого розвитку регіонів. Вирішення регіональних проблем є пріоритетом наукових досліджень проф. Зелінської Г.О., правового забезпечення діяльності підприємств в умовах нестабільного функціонування – ас. , к.ю.н. Кріцака Ю.О. 
 
Щорічно колектив кафедри  бере активну участь в багатьох міжнародних, науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном і публікує свої результати дослідження у фахових та наукометричних виданнях. Це дає можливість зрозуміти сучасні тенденції та перспективи розвитку економіки, політики і права в Україні та світі з одного боку, з іншого –  підвищувати власний кваліфікаційний рівень та вести поглиблені наукові дослідження. Участь у семінарах та конференціях також сприяють налагодженню партнерських стосунків, обміну досвідом та адаптації наукової думки до потреб суспільства.  
 
Викладачі, крім педагогічної роботи,  активно ведуть наукову діяльність разом зі студентами (Хвостіна І.М., Запухляк І.Б., Гобир І.Б.), приймають участь у студентських наукових конференціях, організовують ігрове проектування (Зелінська Г.О., Кравчук Р.С., Семенютіна Т.В.) тощо. Вони пропагують здоровий спосіб життя і опікуються дозвіллям студентів, будучи кураторами груп (Запухляк І.Б., Федорович І.В.).
 
Отже, професорсько-викладацький склад кафедри ЕП та ОВ – це потужний, науковий  колектив,  впроваджуючи в процес навчання нові освітні технології,   усвідомлює поставлені перед ним завдання щодо випуску високоосвіченого фахівця, спроможного вирішувати важливі завдання. Крім цього всі викладачі активно ведуть наукову діяльність, результатом якої стають нові монографії, статті, підручники, методичні рекомендації та інша друкована продукція.
Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix