Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра фінансів

Кафедра фінансів

Наукова діяльність

Наукові дослідження в університеті виконуються за рахунок таких джерел фінансування:
бюджет університету або основна діяльність викладача, яка передбачена в індивідуальному плані і фінансується за рахунок основної заробітної плати викладача
господарські договори університету з промисловими підприємствами, фірмами, установами.

Наукова діяльність викладачів кафедри фінансів є складовою частиною тематичного плану Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ). Основним науковим напрямком діяльності кафедри фінансів є дослідження на тему: „Наукові та прикладні засади підвищення енергетичної безпеки країн шляхом інноваційного розвитку фінансово-економічних систем нафтогазового комплексу”.

В межах цієї проблеми науково - педагогічними працівниками кафедри та студентами проводяться спільні дослідження, які стосуються дослідження методологічних засад комбінованого управління розвитком нафтогазових корпорацій, оптимізації управління енергетичними ресурсами, формування механізму ефективного функціонування підприємств ПЕК в контексті вдосконалення банківських послуг; фінансово-господарської діяльності підприємницьких структур ПЕК та їх об’єднань; розвитку та оптимізації діяльності соціально-економічних систем в проблемних галузях та регіонах; оподаткування підприємств, фінансової діяльності та реструктуризації підприємств ПЕК; фінансового та інвестиційного менеджменту підприємств ПЕК в умовах сталого розвитку; інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств ПЕК; вдосконалення діяльності кредитних спілок в сучасних умовах; диверсифікації джерел та шляхів постачання газу в Україну; діагностики фінансового забезпечення партнерських відносин між науковими та виробничими структурами тощо.

Науково-дослідна робота здійснюється поетапно і передбачає постановку проблеми, вибір методів та напрямків дослідження з врахуванням галузевої та регіональної складової, формування методики дослідження та оцінка ефективності фінансової та інвестиційної діяльності в контексті обраного напрямку дослідження, розробка рекомендацій щодо її вдосконалення.

Викладачами кафедри здійснюються наукові дослідження ланок фінансової системи, різних аспектів фінансово - інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання України, проблем вдосконалення фінансового механізму їх функціонування, які стосуються кола їх наукових інтересів. Серед них дослідження фінансових аспектів діяльності вітчизняних підприємств в умовах входження України до світового економічного простору, які передбачають розробку методики оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств в умовах формування нового конкурентного середовища, формування нових підходів до реалізації конкурентної політики на основі підвищення ролі наукової та технологічної складової, врахування національних особливостей та зниження витрат на виробництво продукції. В галузевому аспекті виникла необхідність вдосконалення діючої методики оцінки ефективності здійснення природоохоронних заходів у нафтогазовидобутку з врахуванням змін у податковому законодавстві та калькулюванні витрат.

Важливим напрямком досліджень є вивчення проблем фінансової санації вітчизняних підприємств та розробка рекомендацій щодо реалізації різних форм санації для поліпшення фінансового стану збиткових підприємств. Для вдосконалення механізму функціонування бюджетної системи необхідно визначити оптимальне співвідношення між централізацією та децентралізацією у формуванні та витрачанні бюджетних коштів та сформувати нові підходи до визначення ролі місцевих фінансів у забезпеченні регіонального розвитку. Наукові дослідження в цьому напрямку також знаходяться в полі зору викладачів кафедри.

Результати цих досліджень складають основу щорічного звіту кафедри фінансів про науково-дослідну роботу, використовуються у наукових статтях, доповідях на науково-методичних конференціях викладачів, студентських науково-технічних конференціях.

З 2004 року викладачами кафедри ”Фінанси” виголошено близько 30 доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних конференціях. Зокрема, викладачі кафедри приймали участь у наступних Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференціях:
Державне управління і регуляторна реформа в Україні, 2003, Івано-Франківськ
Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону, 2004, Івано-Франківськ
Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону, 2004, Івано-Франківськ
Івано-Франківськ – Поступ у майбутнє, 2004, Івано-Франківськ
Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю та аудиту у сфері надання послуг, 2005, Тернопіль
Проблеми та перспективи розвитку обліку аналізу контролю і аудиту в сфері надання послуг, 2006, Тернопіль
Фінансові ресурси регіону: Організація та управління, 2006, Івано-Франківськ
Економічна організація та економічна освіта, 2006, Київ
Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов, 2006, г. Шарм эль Шейх, Египет
Стратегія економічного і соціального розвитку територій Івано-Франківської області до 2015 року, 2007, Івано-Франківськ
Економічна організація та економічна освіта: взаємо обумовленість стратегій розвитку, 2007, Київ
Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону, 2007, Івано-Франківськ
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства, 2007, Львів
Ресурсозберігаючі технології у нафтогазовій енергетиці, 2007, Івано-Франківськ
Ресурсозберігаючі технології у нафтогазовій енергетиці, 2007, Івано-Франківськ
Наукові дослідження – теорія та експерименти, 2007, Полтава
Розвиток управлінського обліку в ринкових умовах господарювання, 2007, Полтава
Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці. ІФНТУНГ - 40, 2007, Івано-Франківськ
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії і практики, 2012, Одеса
Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону, Донецьк, 2012
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи, Полтава, 2013
Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації, Київ, 2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України, Київ, 2014
Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи, Київ, 2015
Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки, Умань, 2015
Proceedings of the 6th International Conference on Economic Sciences, Vienna, 2015
Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем, Івано-Франківськ, 2015
Социально-экономические аспекты развития экономики и управления, Taunton, MA, United States of America, 2015
Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування, м. Трускавець, 2015
Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу, м. Івано-Франківськ, 2015
Modern Priorities of Economics, Management and Social Development. Environmental Protection, Кошіце (Словаччина, 2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України, Київ, 2015
Екстерналії та детермінанти глобальних економічних процесів, Тернопіль, 2015
Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України, Ужгород, 2015
Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності, м. Ірпінь, 2016
Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки, м. Умань, 2016
Фінанси місцевого самоврядування: стан, проблеми і перспективи розвитку, м. Київ, 2016
Економіко–культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі, м. Івано-Франківськ, 2016

З 2003 року штатними викладачами кафедри фінанси опубліковано близько 40 наукових праць в фахових виданнях ВАК:
Науковий журнал Тернопільського державного економічного університету
Вісник Хмельницького національного університету
Вісник Вінницького національного технічного університету
Нафтова і газова промисловість, Київ
Науковий вісник, Івано-Франківськ, ІФНТУНГ
Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ, Івано-Франківськ, ІФНТУНГ
Збірник наукових праць, Дніпропетровськ
Збірник наукових праць Інституту регіональних досліджень, Львів
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту
Фінанси України
Актуальні проблеми економіки
Ринок цінних паперів України
Інвестиції: практика та досвід
Світ фінансів, ТНЕУ
Фінанси, облік і аудит, ДВНЗ "КНЕУ ім.В. Гетьмана"
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону
Promising problems of economics and management: collection of scientific articles
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету найти і газу. Серія: Економіка та управління і газовій промисловості
Ukraine-EU. Modern Technology, Business and Law: collection of international scientific papers
Глобальні та національні проблеми економіки
Collection of scientific articles «Socio-economic aspects of economics and management»
Інноваційна економіка
Економічний часопис
Нафтогазова галузь України
Аctual problems of economics, management and law in modern social and economic environment


 Протягом 2015 року опубліковано одну монографію, 2 навчальні посібники, 12 статей та 18 тез на конференцію.

На кафедрі фінансів діє студентський науковий гурток, де під керівництвом викладачів студенти 3-5 курсів проводять наукові дослідження, результати яких використовуються при курсовому та дипломному проектуванні, підготовці доповідей на наукові конференції та написанні наукових статей для публікації. Щороку студенти приймають участь у міжвузівській студентській науково-практичній конференції, яка відбувається у два етапи. На першому етапі у листопаді-грудні поточного навчального року на секційному засіданні кафедрі фінансів студенти спеціальності доповідають про результати досліджень. Комісія визначає переможців, які представляють спеціальність на загально факультетському етапі конференції у квітні поточного навчального року. Студенти, які займають перше місце, готують за результатами дослідження наукові роботи для публікації у збірнику студентських наукових праць.

Викладачами кафедри щорічно з числа студентів, які приймають участь у науково-технічній конференції студентів, відбираються один або два студенти, які представляють спеціальність на другому етапі міжвузівської студентської науково-технічної конференції.

Студентські наукові дослідження охоплюють різні аспекти фінансової науки та різні проблеми розвитку вітчизняної економіки. Серед них дослідження за тематикою: „ Інноваційно-інвестиційна складова розвитку економіки України”, „Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів промисловими підприємствами в умовах ринкової економіки”, „Вплив інтеграційних процесів на організацію міжнародних розрахунків суб’єктами господарської діяльності”, „Оцінка і напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки”, „Оцінка ефективності кредитної діяльності комерційного банку”, „Напрямки вдосконалення діяльності банків в умовах інтеграції економіки України у світове співтовариство”.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix