Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра менеджменту і адміністрування

Кафедра менеджменту і адміністрування

Наукова діяльність

 

Об'єктами наукових досліджень кафедри виступають теоретичні та практичні проблеми управління формуванням і оптимізація процесів використання потенціалу розвитку галузевих і регіональних суспільних систем. Їх вирішення спрямовано на підвищення ефективності виробничої і невиробничої сфер діяльності через використання сучасних управлінських технологій та інструментів стратегічного, фінансового, інвестиційного та інноваційного менеджменту, маркетингу і логістики. Як результат, розроблено системні та інноваційні підходи, стратегічні засади забезпечення проблем конкурентоспроможності підприємств та ефективності діяльності організацій; проаналізовано передумови становлення регіональної інфраструктури, економічного та соціального розвитку в Україні. Запропоновані кафедрою МіА розробки впроваджуються на регіональному рівні облдержадміністрацією та на мікрорівні окремими підприємствами області. Викладачами кафедри менеджменту і адміністрування здійснюються наступні наукові розробки за напрямками:

— організація і проведення масштабного соціологічного і соціометричного опитування людських ресурсів підприємств галузі на предмет проблем і перспектив її розвитку та необхідності організаційно-юридичних, фінансово-економічних і техніко-технологічних змін;

— проблеми і перспективи інформатизації управління регіоном;

— концепція оцінювання  ефективності управління капіталом бренду;

— управління інтелектуальним капіталом на підприємствах нафтогазової галузі;

— стратегічний аспект в управлінні підприємством в сучасних умовах;

— державне інвестування інноваційного розвитку економіки України;

— вдосконалення організаційно-мотиваційних факторів управління підприємств;

—  управління конкурентоспроможністю промислових підприємств;

— концепція логістичного управління на підприємствах нафтогазового комплексу;

— сучасні технології управління розвитком підприємств нафтогазового комплексу;

— формування системи показників оцінювання якості управлінської  праці  на підприємствах НГК;

— менеджмент людських ресурсів;

— управління змінами на підприємствах нафтогазового комплексу;

— управління конкурентоспроможністю підприємств нафтогазового комплексу.

Щороку студенти кафедри менеджменту і адміністрування приймають участь у  стратегічних іграх, олімпіадах за фахом. Викладачі кафедри "менеджменту і адміністрування" готують студентів до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях.

Викладачами кафедри підготовлено наукові монографії, які  висвітлюють різні аспекти сучасної управлінської діяльності:

 1. Петренко В. П. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління : моноргафія / В. П. Петренко. – Івано-Франківськ: ПП Курилюк, 2009. – 196 с.
 2. Зварич І. Т. Синтез механізмів управління структурою капіталу підприємства : монографія / І. Т. Зварич, В. Б. Кочкодан. — Івано-Франківськ: видавець Віктор Дяків, 2011. — 192 с.
 3. Полянська А.С. Використання ситуаційного підходу в управлінні розвитком підприємств : монографія / А.С. Полянська. — Івано-Франківськ: Видавництво "Акцент", 2011. — 432 с.
 4. Устенко А. О. Інформатизація управління виробничими процесами / А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Факел, 2011. – 220 с.
 5. Полянська А. С. Ситуаційний підхід у формуванні концепції розвитку промислових підприємств : монографія / А. С. Полянська. — Івано-Франківськ : Факел, 2012. — 214 с.
 6. Устенко А. О. Уніфікована інформаційно-керуюча система управління : монографія / А. О. Устенко. — Івано-Франківськ: Креатив, 2012. — 338 с.
 7. Устенко А.О. Управління інтегративною соціально-економічною системою підприємства (інформаційно-аналітичних аспект): монографія / А.О. Устенко, О.Я. Малинка. - Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. — 270 с.

Також викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники з грифом  МОН України:

 • Устенко А. О. Основи маркетингу : навчальний посібник (кредитно-модульний варіант) / А.О. Устенко, Л.С. Тараєвська, О.Я. Малинка. — Івано-Франківськ : Факел, 2010. — 256 с.
 • Устенко А. О. Теорія систем і системний аналіз в менеджменті : навчальний посібник / А. О. Устенко, Малинка О. Я. — Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. — 328 с.
 • Малинка О. Я. Маркетингові дослідження : навчальний посібник / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. — Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. — 348 с.
 • Малинка О. Я. Міжнародний маркетинг : навчальний посібник / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. — Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. — 328 с.

Викладачами кафедри менеджменту і адміністрування щороку публікуються наукові праці у таких фахових виданнях як науковий журнал Тернопільського державного економічного університету; вісник Хмельницького національного університету; вісник Вінницького національного технічного університету; науковий вісник ІФНТУНГ; розвідка і розробка нафтових і газових родовищ (ІФНТУНГ); збірник наукових праць Інституту регіональних досліджень (Львів); науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту тощо.

Викладачі кафедри менеджменту і адміністрування приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських та інших науково-технічних конференціях. Зокрема, у 2012-2013 роках викладачі кафедри приймали участь у наступних науково-технічних та науково-практичних конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення»;
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Методологія та практика менеджменту у 21 столітті: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти»;
 • Міжнародна конференція «Зелена економіка: перспективи впровадження в Україні»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Можливості та перспективи забезпечення стійкого економічного розвитку України: проблеми та шляхи вирішення»;
 • XXVII Міжнародна науково-практична конференція «Economic and legal management procedures of overcoming the social crisis»;
 • VIIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Оценка экономического потенциала страны: теоретические и практические аспекты»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2012»;
 • Всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція  «Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України у контексті світових тенденцій»;
 • ІII Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем»;
 • Науково-практична конференція «Перспективи соціально-економічного розвитку України та її регіонів»;
 • Науково-практична конференція «Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми, перспективи»;
 • ХІІІ Європейська наукова конференція «Європа ХХІ століття. Європа і Унія Європейська в умовах кризи. Прогноз, розв'язок та сценарії на майбутнє. Collegium Polonicum, Słubice, Polska;
 • V Конференція з питань народного господарства для аспірантів та докторантів «Економіка. Технології. Суспільство», Poznań, Polska.
Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix