Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра обліку і аудиту

Кафедра обліку і аудиту

Наукова діяльність

Наукова діяльність викладачів кафедри обліку і аудиту є складовою частиною планів науково-дослідної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Основні наукові напрямки роботи кафедри обліку і аудиту формуються виходячи із завдань підготовки спеціалістів, магістрів, актуальності, практичного значення та наукового потенціалу кафедри та ІФНТУНГ.

Протягом багатьох років ведуться наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку. Це насамперед госпдоговірна тематика для нафтогазових підприємств НАК “Нафтогаз України”. Викладачами кафедри проводились дослідження по держбюджетній темі Д-5-09-П «Розроблення методичних рекомендацій з обліку і аналізу витрат на підприємствах нафтогазової промисловості з метою формування цін і тарифів», в межах якої зібрано та проаналізовано фактичні дані про виробничі витрати підприємств нафтогазової промисловості (зокрема, дочірніх підприємств НАК «Надра України», НАК «Нафтогаз України»), проведено критичний аналіз ефективності діючої практики їх обліку. Досліджено організаційні аспекти обліку виробничих витрат та оптимізації структури собівартості їх продукції (робіт, послуг). Уточнено чинну класифікацію витрат з метою її використання в обліковому процесі та отримання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, розроблені методичні рекомендації з обліку та аналізу витрат нафтовидобувних підприємств в системі стратегічного планування інновацій.  За результатами виконання даної теми підготовлені та захищені 2 кандидатські дисертації, опубліковано більше 30 наукових статей та тез доповідей. З 2010 року кафедра виконує держбюджетну тему 0110U003990 “Теоретичні та прикладні засади формування механізму ефективного функціонування та оптимізації діяльності соціально-економічних систем паливно-енергетичного комплексу” (2010 – 2014 рр.).

Результати наукових досліджень викладачів кафедри знаходять своє втілення у підготовці та виданні підручників, навчальних посібників, опорних конспектів лекцій, методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів, публікуванні наукових статей, захисті дисертацій.

Кафедра працює над виданням навчального посібника «Бухгалтерський облік на підприємствах нафтогазового комплексу».

З 2006 року викладачами кафедри «Обліку і аудиту» опубліковано понад 50 наукових праць в фахових виданнях ВАК.

Результати власних наукових досліджень викладачі використовують у навчальному процесі, що сприяє підвищенню якості підготовки фахівців з обліку і аудиту та інших спеціальностей.

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари викладачів, здобувачів і аспірантів. На засіданнях розглядаються актуальні проблеми вдосконалення викладання окремих дисциплін, проблеми застосування Болонської системи у навчальному процесі, результати досліджень аспірантів та здобувачів. 

Кафедра обліку і аудиту приділяє велику увагу організації науково-дослідної роботи студентів. Випускники кафедри з перших курсів залучаються до науково-дослідної роботи, результати якої доповідають на щорічних науково-практичних конференціях. В межах науково-дослідної тематики кафедри науково-педагогічними працівниками кафедри та студентами проводяться спільні дослідження, які стосуються питань удосконалення системи обліку, зокрема проблем обліку фінансових результатів підприємств, формування витрат діяльності, особливостей здійснення різних форм контролю, оцінки капіталу підприємства як визначального фактору виробництва і головного джерела формування добробуту його власників щодо питань ефективного його використання й оптимізації його структури. Кращі студентські роботи представляються на Всеукраїнські конкурси та науково-практичні конференції. 

Студенти спеціальності «Облік і аудит» беруть активну участь у проведенні олімпіад з фахових дисциплін,конкурсах наукових студентських робіт, конкурсах дипломних і магістерських робіт.

В ІФНТУНГ щороку проводиться студентська олімпіада серед студентів ІІІ – V курсів спеціальності “Облік і аудит». Крім того студенти постійно беруть участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади, де займають призові місця.

Кафедра обліку і аудиту плідно співпрацює з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту; Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України; Спілкою аудиторів України; підприємствами різних галузей національної економіки України; вищими навчальними закладами України.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix