Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра обліку і аудиту

Кафедра обліку і аудиту

Дисципліни кафедри

В перелік дисциплін загальноекономічної та професійної підготовки студентів спеціальності «Облік і аудит», що забезпечуються кафедрою, входять:

Аудит

Бізнес-планування

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Звітність підприємств

Інформаційні системи і технології в обліку

Консолідована фінансова звітність

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті

Облік в банках

Облік в бюджетних установах

Облік в галузях економіки

Облік за міжнародними стандартами

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Облік і аудит

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік і звітність суб’єктів малого підприємства

Облік на підприємствах нафтогазової промисловості

Облікова політика підприємства

Організація бухгалтерського обліку

Організація і методика проведення аудиту

Стратегічний управлінський облік

Тренінги

Управлінський облік

Управлінський облік 2

Фінансовий облік

Фінансовий облік 1

Фінансовий облік 2

 

Методичне забезпечення дисциплін

В робочих програмах дисциплін належна увага приділяється повноті виконання робочих навчальних програм та організації самостійної роботи студентів, яка контролюється запланованими заходами рейтингової системи оцінки знань.

У робочих навчальних програмах кожної дисципліни навчального плану спеціальності «Облік і аудит» відображені опис предмета навчальної дисципліни, мета та завдання курсу, конкретна програма навчальної дисципліни,  зв’язки між дисциплінами,структура курсу, вимоги до знань і вмінь студентів або цілі навчальної дисципліни, форми контролю, тематичне планування курсу, планування практичних занять, планування самостійної роботи, завдання для самостійної роботи,тематика курсового проектування (якщо передбачено навчальним планом), критерії підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок студентів, завдання для діагностики успішності студентів (контрольні роботи для студентів заочної форми навчання), перелік питань до екзамену (заліку),методичне забезпечення, рекомендована література. За структурою і змістом робочі програми кожної дисципліни навчального плану спеціальності «Облік і аудит» відповідають освітньо-професійній програмі підготовки, освітньо-кваліфікаційній характеристиці та сучасному рівню розвитку економічної науки і практики.

Робочим навчальним планом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» передбачено виконання 4 курсових роботи з дисциплін: «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік ІІ» та «Аудит».

Для всіх курсових робіт розроблено методичні вказівки та затверджено тематику. Характеристика методичного забезпечення з виконання курсових робіт наведено в таблиці 1

Таблиця 1 – Методичне забезпечення підготовки курсових робіт

Назва навчальної дисципліни

Семестр, в якому передбачена курсова робота

Відмітка про наявність (відсутність)

Методичних розробок

Тематики курсових робіт

Cтатистика

4

+

+

Бухгалтерський облік

5

+

+

Фінансовий облік ІІ

8

+

+

Аудит

7

+

+

 

В методичних вказівках до виконання курсових робіт подаються структура курсової роботи, вимоги до оформлення, порядок захисту та рекомендована література. Всі курсові роботи виконуються з дисциплін циклу професійної підготовки. Вони передбачають закріплення теоретичних знань, отриманих під час вивчення курсу та набуття практичних навиків облікової і аналітичної роботи, так як виконуються на основі даних діючих підприємств Івано-Франківської області та України. Структура всіх курсових робіт передбачає розкриття теоретичних аспектів, практики та розробку рекомендацій щодо вдосконалення досліджуваного об’єкта.

Характерним для виконання курсової роботи є її теоретико-практичне значення в засвоєнні даної дисципліни. Теоретичне значення полягає у вивченні суті окремих облікових понять відповідно до теми дослідження та вдосконаленні методики обліку, аналізу і т.д., практичне значення проведених досліджень полягає у всебічному дослідженні конкретного підприємства, за результатами чого розробляються пропозиції щодо вдосконалення обліку. Характеристика теоретичної та практичної складових курсових робіт студентів спеціальності 7.050106 та 8.050106 наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Характеристика курсових робіт для студентів спеціальності 7.050106 та 8.050106 «Облік і аудит»

Дисципліна, з якої виконується курсова робота

Теоретичні завдання

Практичні завдання

Моделі і методи прийняття рішень в обліку і аудиті

опрацювання Міжнародних стандартів аудиту та Закону України «Про  аудиторську  діяльність»  від  22.04.93 р. № 3125-XII (зі змінами і доповненнями);

систематизувати набуті знання з фахових дисциплін та ознайомитись із змінами  нормативно-правових актів, що регламентують порядок здійснення господарської діяльності, її обліку і контролю.

 

проведення аудиту за обраним об’єктомобліку на конкретному підприємстві з метою підтвердження повноти і достовірності інформації про нього у фінансовій звітності (за всіма якісними аспектами відповідно до одержаного у керівника завдання);

за результатами проведеної перевірки скласти протокол виявлених порушень, аудиторський висновок та звіт.

Результати досліджень з курсової роботи використовуються студентами для написання дипломної та магістерської роботи, для публікації статей, участі в наукових конференціях.

Методичні рекомендації з підготовки дипломних і магістерських робіт, розроблені кафедрою, допомагають студентам у своєчасному та належному виконанні робіт (таблиця 3).

Таблиця 3 – Методичне забезпечення дипломних і магістерських робіт

Шифр і назва спеціальності

Рік розробки та затвердження тематики випускних робіт

Назва методичних вказівок

7.050106

«Облік і аудит»

Щорічно оновлюється

Дипломне проектування. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.050106 – спеціаліст (денної та заочної форм навчання) / Орлова В.К., Перевозова І.В., Степанюк О.С., Чедлєєва О.М. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2010 – 63 с.

8.050106

 «Облік і аудит»

Щорічно оновлюється

Магістерська робота. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня 8.050106 – магістр (денної та заочної форм навчання) / Орлова В.К., Перевозова І.В., Степанюк О.С., Чедлєєва О.М. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2010 – 71 с.

 

Методичне забезпечення дисциплін наведено в таблиці 4.

Таблиця 4 – Методичне забезпечення дисциплін

1

проф. Орлова В.К.

Бухгалтерський облік.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

2

проф. Орлова В.К.

доц. Хома С.В.

Бухгалтерський облік.

Методичні вказівки до курсової роботи

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

3

проф. Орлова В.К.

доц. Долішня Т.І.

Основи бухгалтерського обліку.

Методичні вказівки для виконання практичних і семінарських занять

для студентів спеціальності ”Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво”

4

проф. Орлова В.К.

доц. Долішня Т.І.

Основи бухгалтерського обліку.

Практикум

для студентів спеціальності ”Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво”

5

проф. Орлова В.К.

доц. Долішня Т.І.

Бухгалтерський облік туристичної діяльності.

Методичні вказівки до виконання практичних

 занять

для напряму підготовки

6.020107 – туризм

6

проф. Орлова В.К.

доц. Долішня Т.І.

Бухгалтерський облік туристичної діяльності.

Практикум

для напряму підготовки

6.020107 – туризм

7

доц. Хома С.В.

Облік податків і податкова звітність.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

8

доц. Хома С.В.

Облік податків і податкова звітність.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни

для спеціальності

7.050106 - облік і аудит

9

ас. Іванова М.О.

Статистика 2.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

10

ас. Іванова М.О.

Статистика. Методичні вказівки для вивчення дисципліни

“Статистика”

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит;

6.030504 – економіка підприємства;

6.030508 – фінанси і кредит;

6.030601 – менеджмент.

11

ас. Іванова М.О.

Статистика.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни

для напряму підготовки

6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність;

6.020107 - туризм

12

ас. Іванова М.О.

ас. Медвідь І.Б.

Статистика.

Методичні вказівки до курсової роботи

для напряму підготовки

6.030504 – економіка підприємства

13

ас. Іванова М.О.

ас. Чєдлєєва О.М.

Статистика.

Методичні вказівки до курсової роботи

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит;

 

14

Іванова М.О.

Костюк У.З.

Статистика.

Методичні вказівки до курсової роботи

для напряму підготовки

6.030508 – фінанси і кредит;

 

15

ас. Іванова М.О.

ас. Чєдлєєва О.М.

Статистика.

Методичні вказівки

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит;

6.030504 – економіка підприємства;

6.030508 – фінанси і кредит;

6.030601 – менеджмент.

16

ас. Іванова М.О.

ас. Медвідь І.Б.

Статистика.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит;

6.030504 – економіка підприємства;

6.030508 – фінанси і кредит;

6.030601 – менеджмент

6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність

17

ас. Іванова М.О.

 

Статистика.

Методичні вказівки та тематика контрольних робіт

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит;

6.030504 – економіка підприємства;

6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність

18

ас. Іванова М.О.

ас. Медвідь І.Б.

Статистика та основи статистики.

Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит;

6.030504 – економіка підприємства;

6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність

6.030601 – менеджмент

19

доц. Коцкулич Т.Я.

Управлінський облік. Конспект лекцій

 

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит;

6.030504 – економіка підприємства

20

доц. Коцкулич Т.Я.

Управлінський облік.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

21

доц. Коцкулич Т.Я.

Управлінський облік.

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

22

доц. Савчук Т.В.

доц. Костецька Л.А.

Фінансовий облік 1.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

23

доц. Савчук Т.В.

доц. Костецька Л.А.

Фінансовий облік 2.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

24

доц. Савчук Т.В.

доц. Костецька Л.А.

ас. Чучук Ю.В.

Фінансовий облік 2.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

25

доц. Негрич І.М.

ас. Медвідь І.Б.

Облік ЗЕД.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни

для спеціальності

7.050106 - облік і аудит

26

ас. Чучук Ю.В.

 

Фінансовий облік.

Лабораторний практикум

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

27

доц. Негрич І.М.

ас. Медвідь І.Б.

Облік в бюджетних установах.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни

для напряму підготовки

6030509 – облік і аудит

28

доц. Перевозова І.В.

Судово-бухгалтерська експертиза.

Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

29

доц. Перевозова І.В.

Судово-бухгалтерська експертиза.

Методичні вказівки

для напряму підготовки

6030509 – облік і аудит

30

доц. Перевозова І.В.

Організація обліку.

Методичні вказівки

для спеціальності

7.050106 - облік і аудит

31

доц. Перевозова І.В.

Бухгалтерський облік.

Методичні вказівки

для напряму підготовки

6.030504 – економіка підприємства

32

доц. Перевозова І.В.

Бухгалтерський облік.

Методичні вказівки

для напряму підготовки

6.030601 – менеджмент

33

доц. Перевозова І.В.

Судово-бухгалтерська експертиза.

Конспект лекцій

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

34

доц. Перевозова І.В.

ас. Степанюк О.С.

Організація обліку.

Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи

для спеціальності

7.050106 - облік і аудит

35

доц. Перевозова І.В.

ас. Степанюк О.С.

Організація обліку.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

для спеціальності

7.050106 - облік і аудит

36

доц.  Кафка С.М.

ас. Пуйда Г.В.

Бізнес-планування.

Практикум

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

37

доц.  Кафка С.М.

Бізнес-планування. Конспект лекцій

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

38

доц.  Кафка С.М.

Звітність підприємств.

Конспект лекцій

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

39

доц.  Кафка С.М.

Звітність підприємств.

Методичні вказівки.

для спеціальності

8.03050901 - облік і аудит

40

доц.  Кафка С.М.

ас. Гриненько Т.М.

Звітність підприємств.

Практикум

Для спеціальності

8.03050901 - облік і аудит

42

доц. Коцкулич Т.Я.

Управлінський облік 2. Конспект лекцій

для спеціальності

8.03050901 - облік і аудит

7.03050901 - облік і аудит

43

доц. Перевозова І.В.

 

Податковий аудит.

Методичні вказівки

для спеціальності

8.03050901 - облік і аудит

7.03050901 - облік і аудит

44

доц.  Кафка С.М.

 

Аудит.

Конспект лекцій

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

45

доц.  Кафка С.М.

 

Аудит.

Методичні вказівки

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

46

доц.  Кафка С.М.

ас. Степанюк О.С.

доц. Орлів М.С.

Аудит.

Методичні вказівки

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

47

доц.  Кафка С.М.

ас. Степанюк О.С.

Аудит.

Методичні вказівки до курсового проектування

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

48

ас. Чєдлєєва О.М.

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті.

Лабораторний практикум

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

49

доц. Перевозова І.В.

ас. Степанюк О.С.

Організація обліку.

Практикум

для спеціальності

8.03050901 - облік і аудит

7.03050901 - облік і аудит

50

доц.  Василик О.Б.

ас. Степанюк О.С.

 

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни

для спеціальності

8.03050901 - облік і аудит

7.03050901 - облік і аудит

51

доц.  Василик О.Б.

ас. Чєдлєєва О.М.

 

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни

для спеціальності

7.03050901 - облік і аудит

52

доц.  Орлів М.С.

ас. Степанюк О.С.

 

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті.

Методичні вказівки до курсової роботи

для спеціальності

7.050106 - облік і аудит

53

 доц. Негрич І.М.

 ас. Медвідь І.Б.

Облік в різних галузях господарювання.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни

для напряму підготовки

6.030509 – облік і аудит

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix