Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра теорії економіки та управління

Кафедра теорії економіки та управління

Наукова діяльність

Напрями наукових інтересів кафедри теорії економіки та управління охоплюють широкий спектр актуальних для вітчизняної економіки проблем, що відображається зокрема тематикою кафедральної держбюджетної науково-дослідної роботи «Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного  розвитку соціально-економічних систем в контексті підвищення  енергетичної безпеки України». Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, «круглих столах», симпозіумах. Здійснюється публікація монографій, статей у фахових, а також інших виданнях, що входять до наукометричних баз даних. Крім цього, викладачі кафедри виступають офіційними опонентами на захистах дисертаційних робіт. Особлива увага приділяється науково-дослідній роботі студентів. Доброю традицією кафедри стало проведення щорічних наукових конференцій серед студентів, де вони мають можливість показати результати своїх наукових досліджень та провести дискусії з актуальних економічних питань. Студенти також залучаються до написання наукових робіт економічного та управлінського спрямування для публікації у наукових фахових виданнях. Науковці кафедри здійснюють консультування та керування наукової роботи студентів.
 
Для забезпечення навчального процесу кафедрою теорії економіки та управління підготовлено і видано цілий ряд методичних матеріалів (навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки до вивчення дисципліни та написання курсових робіт, тестові завдання тощо) для допомоги студентам у навчальному процесі. Професорсько-викладацький склад кафедри приділяє значну увагу впровадженню у навчальний процес інноваційних технологій, підвищує якість надання освітніх послуг. Викладачі кафедри у навчально-методичній роботі ведуть постійний пошук нових, більш досконалих форм і методів навчання, зосереджують свої зусилля на модернізації системи викладання. Підтвердженням цього є розроблені курси для дистанційного навчання.
 
Розвиток кафедри теорії економіки та управління відбувається у відповідності до сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове товариство.
 
Монографії кафедри теорії економіки та управління
 1. Сімків Л.Є. Диспропорційність соціально-економічного розвитку регіонів України: теорія та практика // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 2. – 420 с.
 2. Сімків Л.Є. Вплив структурних зрушень на динаміку економічного розвитку регіонів // Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними соціально-економічними системами: колективна монографія під ред. д.е.н., професора Петренка В.П., д.е.н., професора Полянської А.С. – ІФНТУНГ, 2015. – 287 с. (с. 209-218).
 3. Дзьоба О.Г. Управління трансформаціями та розвитком системи газозабезпечення: монографія / О.Г. Дзьоба. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 352 с.
 4. Дзьоба О.Г. Управління потенціалом енергозбереження газотранспортних підприємств / І.Б. Запухляк, О.Г. Дзьоба; за ред.. д.е.н., проф.. А.В. Шегди. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 208 с.
 5. Дзьоба О.Г. Формування енергетичної безпеки як чинник державності України / О.Г. Дзьоба, Н.П. Струк // Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції: уроки і досвід України. Монографія / Кол. авт…; за заг. ред.. проф. Д.І. Дзвінчука. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 488 с. (розділ 5.4, с. 309-324).
 6. Кісь С. Я. Управління діяльності підприємств нафтогазового комплексу на засадах інтелектуалізації та інтелектокористування / С.Я. Кісь, В.П. Петренко, Е.А. Швидкий. – Львів: ЛА «Піраміда», 2013. – 287 с.
 7. Кісь С. Я., Яцюк О. С., Юшков Є. О., Зінченко С. А. Обґрунтування економічної ефективності потокових технологій спорудження дегазаційних свердловин на вугільних підприємствах: Монографія. – Івано-Франківськ: ПП «Сімик», 2013. – 160 с.  
 8. Кісь С.Я. Інтелектуалізація управління як основа забезпечення соціально відповідальної та партнерської поведінки суб’єктів господарювання / С.Я. Кісь // Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія /за заг. ред. д.е.н., проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2014. - С. 220-228.
 9. Кісь С.Я. Методи, технології, інструменти та напрямки інтелектуалізації процесів управління і діяльності систем мезо- і мікроекономічного рівня / С.Я.Кісь,  Ю. П. Колбушкін // Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними соціально-економічними системами: колективна монографія під ред. д. е. н., професора Петренка В. П., д. е. н., професора Полянської А. С. – ІФНТУНГ, 2015. – С. 15-28 (287 с.)
 10. Кісь С.Я. Інтелектуалізація діяльності підприємств: доцільність, умови, технології / С.Я.Кісь //. – Івано-Франківськ: видавництво ІФНТУНГ, 2015. – 268 с.
 11. Романко О.П. Регіон в системі координат конкурентоспроможності [колективна монографія] / О.П. Романко. - Київ : Лілея, 2013. – 237 с.
 12. Данилейчук Р.Б. Формування та розвиток інфраструктури малого бізнесу на регіональному рівні (на прикладі Івано-Франківської області) [монографія] / Р.Б. Данилейчук, В.С. Король // Луцьк: ВІЕМ, 2011. – 168 с.
 13. Мацьків Р.Т. Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації / В.І. Варцаба, Я.С. Витвицький, О.М. Витвицька, У.Я. Витвицька, Н.О. Гавадзин, Л.С. Головкова, І.Б. Запухляк, Р.Т. Мацьків, В.П. Петренко, С.А. Побігун, Г.С. Степанюк // Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 468 с.
 14.   Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку соціально-економічних систем в контексті підвищення енергетичної безпеки України : колективна монографія / За заг. ред. О. Г. Дзьоби, Л. Є. Сімків, С. М. Кафки. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 276 с.
Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix