Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Лабораторія інноваційних досліджень в економіці

Лабораторія інноваційних досліджень в економіці

Про лабораторію

- загальна інформація

- напрями і види роботи

- персонал

- результати роботи

 

Загальна інформація

 

З 9 вересня 2013 р. на базі ІнЕУ ІФНТУНГ розпочала свою роботу Лабораторія інноваційних досліджень в економіці (ЛІДЕ), яка створена в якості наукової площадки генерації та реалізації інноваційних науково-практичних ідей у різних галузях економіки студентства, молодих науковців та вчених і викладачів та дає поштовх до становлення інтелектуально-розвинутого суспільства соціально-ринкової економіки, формування його інноваційного потенціалу.

Лабораторія створена з метою консолідації та координації інноваційних наукових ідей у різних галузях економіки, в першу чергу у нафтогазовій сфері, організація та проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень й розробок, в тому числі із залученням до науково-дослідних робіт студентства, аспірантів, докторантів, здобувачів, організація їх пошукової діяльності, забезпечення впровадження результатів наукових досліджень та розробок у виробництво, комерціалізація наукових ідей та конкурентоспроможних науково-прикладних результатів, участь у формуванні та реалізації державних програм та стратегій соціально-економічного розвитку територій, Івано-Франківської області зокрема, сприяння ефективному розвитку економіки загалом.

Місією Лабораторії є здійснення науково-дослідної та експертної роботи щодо інноваційної діяльності й актуальної соціально-економічної проблематики розвитку різних галузей економіки в рамках консолідації наукових інтересів вчених і молодих пошукачів, що забезпечує впровадження результатів наукових досліджень та розробок у виробництво, їх комерціалізацію, а також наукове теоретико-методологічне обґрунтування регіонального розвитку та розвитку територій.

Напрями і види роботи

 

Для забезпечення виконання поставлених завдань, Лабораторія здійснює свою діяльність по таких напрямках:

1. Фундаментальна та прикладна науково-дослідна робота

 • участь в організації та виконанні науково-дослідних, в тому числі держбюджетних, тем ІнЕУ ІФНТУНГ;
 • виконання науково-дослідних комерційних замовлень, а також інших науково-дослідних робіт на замовлення підприємств, установ, організацій;
 • здійснення експертизи зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств, формування відповідних висновків і рекомендацій;
 • оцінка інвестиційної привабливості підприємств, техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів;
 • здійснення наукових досліджень згідно затвердженого плану виконання науково-дослідних робіт;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій ІнЕУ ІФНТУНГ, в тому числі студентських;
 • організація та проведення наукових семінарів щодо результатів дисертаційних досліджень та інших заходів наукового характеру;
 • організація та моніторинг науково-дослідної роботи аспірантів, докторантів, здобувачів, їх консультаційно-інформаційне та ресурсне забезпечення;
 • залучення студентства до науково-дослідних робіт;
 • організація та проведення олімпіад та конкурсів студентських робіт щодо інноваційної діяльності та актуальної проблематики соціально-економічного розвитку у різних галузях економіки;
 • створення та забезпечення діяльності тимчасових колективів та робочих груп зі складу молодих науковців області за сферами наукових інтересів;
 • організація зустрічей, лекцій провідних науковців з молоддю, зацікавленою аудиторією;
 • формування бази даних сфер наукових інтересів професорсько-викладацького складу ІнЕУ ІФНТУНГ;
 • організація видавництва результатів наукових фундаментально-прикладних досліджень, а також навчально-методичної літератури (монографії,наукові статті, навчальні посібники, методичні вказівки тощо).

 

2. Впровадження результатів наукових досліджень/розробок, їх комерціалізація

 • організація і проведення презентацій наукових розробок, результатів наукових досліджень та їх практичних впроваджень;
 • допомога при реєстрації «ноу-хау», при патентуванні права на винахід, науковий зразок;
 • формування бази даних впроваджень результатів наукових досліджень у виробництво з метою її використання молодими науковцями та підняття рівня їх обізнаності;
 • забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень, техніко-технологічних розробок та впровадження їх у виробництво;
 • організація використання результатів наукових досліджень в навчальному процесі ІнЕУ ІФНТУНГ.

 

3. Соціально-економічний розвиток територій

 • участь у формуванні та реалізації Стратегії соціально-економічного розвитку області та її населених пунктів;
 • проведення наукових досліджень та формування відповідних висновків і рекомендацій стосовно потенціалу територій, їх ресурсного забезпечення, стану соціально-економічної безпеки;
 • обґрунтування рекомендацій щодо формування збалансованої структури регіональної економіки та інших актуальних аспектів регіонального розвитку.

Персонал Лабораторії

Очолює Лабораторію інноваційних досліджень в економіці ІнЕУ ІФНТУНГ – Проданова Ірина Іванівна, к.е.н., доцент кафедри теорії економіки та управління.

 

 

 

 

Результати роботи.

Звіт за 2013/2014 н.р.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська, 15
(ІФНТУНГ, корпус 1, к.15Д2)
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix